สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 95 คน
 สถิติเมื่อวาน 137 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4348 คน
41031 คน
2752559 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

บริการ ให้คำปรึกษาทำโครงการจัดสรรที่ดิน, ทำคอนโด ครบวงจร, ถอนยึดและจดทะเบียนไถ่ถอน สำหรับเจ้าหนี้สถาบัน (บริษัทบริหารสินทรัพย์) และเจ้าหนี้ทั่วไป


Visitor:          23 มิถุนายน       2567  19.05  น      2,745,315 Unit I.P.

                     23  June           2024  07.05  p.m   2,745,315 Unit I.P.ติดต่อเรา [Contact us]

         
Contact     
ทนายสุวัฒน์  สุมณฑา  เลขานุการสำนักงาน                  061-6152662
Office's Secretary : Mr.Suwat Sumontha             

Line ID
     
087-5906868 วัชรพล  วัชรตระกูล Mr.Watchaapon Watcharatrakul


Email    
Watcharaponw@gmail.com หรือ Click ที่เมนู "ติดต่อเรา" [Contact us] ด้านล่างสุด Click at menu "Contact us"
  Website vtlandlawoffice.com  http://www.vtlandlawoffice.com
เว็บ มาสเตอร์ : วัชรพล วัชรตระกูล  นิติศาตร์บัณฑิต (น.บ.), เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.), ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ-กฎหมาย (ป.อ.อ.กฎหมาย)
Web Master : Mr. Watcharapon  Watcharatrakul. LL.B., Thai Barrister at Law., Cert. in ESC [Law] 
  ถาม ตอบ  บริการ "ถาม - ตอบ" กฏหมายที่ดิน กฏหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดฟรี
Free for "Ask & Question"  Land Law, Land Developement Law, Condominium Law


 

เปิดเว็บไซด์            20   พฤศจิกายน   2551

Open web site:   20   November  2008

เกี่ยวกับเรา

About us

สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน [Vatchara Thamma Land Law Office ] เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2543 โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักกฎหมายที่ทำงานประจำ อยู่กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้สะสมประสบการณ์มายาวนาน ดังนั้น งานให้บริการทางด้านกฎหมาย ของสำนักงานส่วนใหญ่จึงมีประสบการณ์เน้นหนัก ไปในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อาทิ งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการจัดสรรที่ดิน งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการอาคารชุด การบริหารค่าภาษีและ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน งานจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งานจดทะเบียนอาคารชุด งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท อาทิ การจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน จดทะเบียนขายฝาก จดทะเบียนจำนอง จดทะเบียนสิทธิเช่า จด ทะเบียนภาระจำยอม จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน การขออายัดที่ดิน การขอรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดิน การตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง การตรวจสอบ ตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน การตรวจสอบหลักฐานการถือ กรรมสิทธิ์ที่ดินของลูกหนี้เพื่อยึดทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา การขอรังวัดแบ่งแยก ในนามเดิม การขอรังวัด แบ่งแยกจัดสรร แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน การขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน การขอรังวัดเปลี่ยน น.ส.3,น.ส.3 ก.เป็นโฉนดที่ดิน การขอ รังวัดแบ่งให้ แบ่งขาย แบ่งโอนมรดก แบ่งได้มาโดยการครอบครอง การขอออกใบแทน โฉนดที่ดิน หรือหนังสือ รับรองการทำประโยชน์(กรณีชำรุดหรือสูญหาย) การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาสินเชื่อและใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ฯลฯ การขอคัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน ระวางแผนที่ รวมทั้ง"งานให้บริการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทั่วราชอาณาจักร"

งานเกี่ยวกับที่ดินเป็นงานที่ค่อนข้าง ละเอียดอ่อน ผิดพลาดไม่ได้ เพราะหากพลาดไปแล้วแก้ไขกลับคืนมาได้ยาก หรือบาง กรณีอาจแก้ไขไม่ได้เลย เพราะนั่นหมายถึงความเสียหายที่เจ้าของที่ดินจะได้รับโดยตรง ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ ประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

สำนักงานวัชรธรรมทนาย ความและธุรกิจที่ดิน ยินดีให้บริการทุกท่าน ด้้วยประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านกฎหมายที่ดิน กฎหมายจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุด

Vatchara Thamma Land law Office established on 7th of June 2000 by the expertise lawyers who have worked in the land and property segment for many years. The majority purpose is to provide the legal consulting and service for land and property in many types i.e. advising the foreigners how to purchase the condominium, providing the consulting of residential management, consulting and monitoring Tax, levies and fee for transferring the ownership, requesting of Land administration certificate, registering the rights and others related to condominium. Land & condominium tasks are complicated for the person who does not have direct experience working.

It is necessary to have the details, complete and correctness since the beginning so as to protect all risks and mistakes. The expertise lawyers are the right people and Vatchara Thamma Land Law Office is ready to serve your business.

ข้อมูลบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนเลขที่     0105543053176 (เลขทะเบียนเดิม คือ (2) 773/2543)
วันที่จดทะเบียน  07/06/2543
ชื่อ                    บริษัท สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน จำกัด
กรรมการบริษัท  นายวัชรพล วัชรตระกูล 
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ทุนจดทะเบียน     200,000.00 บาท
ที่ตั้ง                   643/202 หมู่ที่ 1 ซอยไชยนุชิต ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
วัตถุประสงค์       ให้บริการทางด้านกฎหมายที่ดิน ให้คำปรึกษาในการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ห้องชุด การจดทะเบียนการเช่า การจำนอง การรังวัดที่ดิน ฯลฯ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.09 น. [2,435,798 Units I.P.]

ทีมงานได้พิจารณาเห็นว่า บทความเรื่อง "ซื้อบ้านจัดสรรดีอย่างไร" น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้นำมาลงไว้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อบ้าน (เมนูที่ 207)

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 20.23 น. [2,433,062  Units I.P.]

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้ลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนองบ้านและคอนโด จาก 2% เหลือ 0.01% ค่าจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายและจำนองในคราวเดียวกันที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทีมงานเห็นว่า มีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวพอสมควร จึงได้นำมาลงไว้ในเมนูที่ 206 หวังใจว่า จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปบ้างไม่มากก็น้อย 

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.21 น. [2,429,664 Units I.P.]

ทีมงานได้เพิ่มเติมบทความเรื่อง รั้วในโครงการบ้านจัดสรร ในกรณีที่ชำรุด ใครจะต้องรับผิดชอบ (เมนูที่ 205) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปตามสมควร


คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 20.21 น. [2,259,723 Units I.P]

ทีมงานได้นำ "พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562"  มาเพิ่มไว้ในเมนูที่ 204 กฎหมายฉบับนี้น่าสนใจไม่น้อย ถือเป็นทรัพยสิทธิชนิดใหม่ของประเทศ กล่าวคือ ทรัพย์อิงสิทธิ เป็นทรัพย์สินหรือทรัพย์สิทธิที่อิงการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสิทธิที่ติดกับตัวทรัพย์ สามารถโอน จำนองและตกทอดทางมรดกได้ มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วสามารถจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิขึ้นใหม่ได้อีก  ต่างจากสัญญาเช่าเดิมที่กำหนดให้มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้งละไม่เกิน 30 ปี ผู้เช่ามีสิทธิตามที่กำหนดในสัญญาเช่าเท่านั้น ไม่มีสิทธินำทรัพย์ที่เช่าใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนอง หรือเป็นหลักประกันการกู้ยืมได้ และไม่สามารถตกทอดทางมรดกได้ อันจะส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในภาพรวม

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 21.14 น. [2,161,107 Units I.P]

ทีมงานได้แก้ไขเมนูที่ 188, 193-196 ที่น่าสนใจน่าจะเป็นเมนูที่ 188 โปรแกรมค้นหารูปแปลงที่ดิน และเมนูที่ 193 โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน หวังใจว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร


คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 21.40 น. [2,160,764 Units I.P.]

ทีมงานได้นำ "รวมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสรร" "ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับจัดสรรที่ดิน" "รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอาคารชุด" ไว้ในเมนูที่ 201, 202 และ 203 ตามลำดับ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้ศึกษาค้นคว้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้าง ไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณกรมที่ดินที่เป็นแหล่งข้อมูลมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง


คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.33 น. [2,009,021  Units I.P.]

ทีมงานได้นำ "รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน" ที่กรมที่ดินได้รวบรวมไว้ ในเมนูที่ 200 เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในการศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดิน หวังว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร


คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 21.21 น. [2,003,118 Units I.P.]

        ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562"  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยที่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้กันมานาน จึงถือได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ได้วางระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ มีสาระสำคัญที่ประชาชนผู้เสียภาษีควรจะต้องรับทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (อยู่ในรายการลำดับที่ 199 ก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ) หวังว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 22.16 น. [1,929,942 Units I.P.]

        ทีมงานฯ ได้นำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมที่ดินมาให้สมาชิกได้ทราบว่า ข้อมูลอะไรที่เราสามารถขอได้และขอไม่ได้ หวังว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.01 น. [1,914,702  Units I.P.]

        ทีมงานได้นำประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภคให้ธุรกิจการเช่าอาคารเพื่อพักอาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมด้วยสัญญา มาลงไว้เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว หวังอย่างยิ่งว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 21.12 น. [1,810,763 Units I.P.]

         ทีมงานได้พิจารณาเห็นว่า "คู่มือประชาชน" ที่กรมที่ดินได้จัดทำขึ้น นั้น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน จึงได้นำมาเผยแพร่ให้นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อยู่ในเมนูลำดับที่ 194 และ "การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสรรที่ดิน" ก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนที่ซื้อที่ดินจัดสรรควรต้องทราบเป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำมาลงไว้ในเมนูที่ 195 และ "การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร" ก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนควรต้องทราบไม่น้อยไปกว่าการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสรร จึงได้นำมาลงไว้ในเมนูลำดับที่ 196 หวังใจว่า จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปตามสมควร     

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.10 น.[1,799,727  Units I.P.]

           ทีมงานตั้งใจว่าจะเพิ่มเติม "คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร"ของกรมที่ดินให้ในวาระครบรอบ 9 ปีในการเปิดเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากภาระกิจค่อนข้างมาก จึงได้เพิ่มเติมให้ในวันนี้ อยู่ในเมนูลำดับที่ 193  เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและอาคารชุดอย่างแท้จริง 

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 21.29 น. [1,770,910 Units I.P.]

         ได้เพิ่มเติมแบบพิมพ์ที่กรมที่ดินได้กำหนดไว้สำหรับการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน (ครบทุกแบบ) และแบบพิมพ์สำหรับการจดทะเบียนอาคารชุด (นำมาลงเฉพาะแบบพิมพ์ที่ประชาชนควรทราบเท่านั้น) หวังว่า จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร 

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.55 น. [1,652,857 Units I.P.]

         ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2560  หากประชาชนจะขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอคัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (โฉนดห้องชุด) ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน/ห้องชุด จะต้องเดินทางไปยื่นเรื่อง (คำขอ) ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ เช่น ที่ดินอยู่ในเขตสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอคัดสำเนาโฉนดที่ดิน หรือขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินแปลงดังกล่าว จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ แต่ซึ่งนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560) ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่ยื่นเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่อีกแล้ว โดยท่านสามารถยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านของท่านได้ (ตรวจสอบออนไลน์)  เนื่องจากกรมที่ดินได้ออก "ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการขอตรวจสอบหลีกทรัพย์ ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560" เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  ผู้สนใจสามารถศึกษาระเบียบดังกล่าวได้ในเมนูที่ 190. ทีมงาน หวังใจว่า คงจะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร 

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.47 น. [1,647,254 Units I.P.]

         ในอดีตที่ผ่านมามีการปลอมโฉนดที่ดินกันมาก แม้ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ทีมงานจึงได้เพิ่มข้อมูล วิธีสังเกตุโฉนดที่ดินเบื้องต้นว่า เป็นโฉนดจริงหรือโฉนดปลอม  สมาชิกสามารถศึกษาได้ในเมนูที่ 198 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 21.35 น. [1,541,704 Units I.P.]

          เพื่อให้เว็บไซดนี้  เป็น Portal web ที่ให้บริการด้านที่ดินทางอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนโดยทั่วไปในการเข้าถึงความรู้ด้านที่ดินอย่างแท้จริง ทีมงานจึงได้ลิงค์โปรแกรมการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มาเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายโอน และขอขอบคุณสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดินที่ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม โปรแกรมดังกล่าวอยู่ในเมนูสุดท้าย ก่อนถึงเมนู-ถามตอบ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 20.51 น. [1,527,450 Units I.P.]

          โดยที่รัฐบาลได้ประกาศให้เจ้าของที่ดินหรือคอนโด โอนที่ดินหรือคอนโดชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  โดยได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม  2% ของราคาประเมินที่ทางราชการกำหนด ลดเหลือ 0.01%  แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือห้างฯ ดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนจัดตั้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ จึงจะได้สิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียม และมาตรการดังกล่าวใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น รายละเอียดติดตามได้ในหัวข้อ "โอนที่ดินคอนโดชำระค่าหุ้นได้ลดค่าธรรมเนียม" ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 12.15 น. [1,520,763 Units I.P.]

           โดยที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558" เนื่องจากเห็นว่า การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกในปัจจุบันได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจำนวนมากเพื่อนำไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดำรงชีพของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การดำรงชีพ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ภาษีการรับมรดก"  

           เมื่อได้มีการตรากฎหทายเพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกแล้ว แต่ประมวลรัษฎากรยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เป็นการไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญ้ัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558" เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ภาษีการให้และการรับให้"

           กฎหมายทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  จึงได้นำบทสรุปของกฎหมายทั้งสองฉบับมาลงให้สมาชิกได้ศึกษา อยู่ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 23.58 น.  [1,431,478 Units I.P.]

            โดยที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้นำสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ให้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากการจำนองและจำนำตามที่เราเข้าใจกันโดยปกติทั่วไป จึงเห็นควรนำมาลงให้สมาชิกได้ศึกษา อยู่ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนู ถาม-ตอบ หวังใจว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร    

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 22.16 น. [1,397,600 Units I.P.]

             มีสมาชิกหลายท่านถามมาค่อนข้างมากและเป็นเวลานานแล้วว่า ค่าใช้จ่ายในการรังวัดคิดเป็นเงินเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ขอรังวัดเปลี่ยน น.ส.3, น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน ฯลฯ  ซึ่งทีมงานไม่สามารถตอบได้ว่า เป็นอัตราเท่าใด เนื่องจากกฎหมายให้อำนาจสำนักงานที่ดินแต่ละพื้นที่ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเอง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละจังหวัด (ไม่มีอัตรากลางที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ)  

             บัดนี้ มีคำตอบแล้ว โดยกรมที่ดินได้นำอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดของทุกจังหวัดทั่วประเทศมาให้ประชาชนได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทางอินเตอร์เน็ตก่อนยื่นคำขอได้  ซึ่งทีมงานได้นำลิ้งค์มาให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้ว ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถามตอบ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้อำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. [1,381,224 Units I.P.]

            ได้นำ "ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดิน" จากกรมที่ดิน มาฝากสมาชิก จะได้สังเกตได้ว่า เป็นโฉนดจริงหรือโฉนดปลอม อยู่ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณกรมที่ดิน 

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 22.56 น. [1,261,530 Units I.P.]

โดย ที่การขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรร ซึ่งมีการชำระค่าส่วนกลาง ไม่เป็นที่น่าสนใจของตลาดเท่าที่ควร เพราะผู้ซื้อได้จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระแทน ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดังนั้น เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดและที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน บังคับคดีได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อลดอุปสรรคในการขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรรให้สามารถจำหน่าย ออกไปได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ทีมงานจึงได้นำมาฝากสมาชิกทุกท่านในหัวข้อ "กฎหมายยกเว้นค่าส่วนกลาง" ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ หวังใจว่า คงจะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 วันเกิดเว็บไซด์  [1,251,167 Units I.P.]

วันนี้ เป็นวันครบรอบวันเปิดเว็บไซด์ครบ 7 ปีเต็ม ตั้งแต่เปิดให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและอาคารชุด เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาแสวงหาความรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายทั้งสอง ฉบับเป็นจำนวนมากถึง 1,251,167 Units I.P. ทีมงานต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติ สละเวลา เข้ามาเยี่ยมชมและแสวงหาความรู้ในเว็บไซด์ของเรา   สัญญาว่า จะตอบคำถามรับใช้สังคมเพื่อเป็นวิทยาทานตลอดไป  (อาจจะตอบช้าบ้าง ก็หวังใจว่า คงจะได้รับการให้อภัยนะครับ)

ในวันนี้ นอกจากจะครบรอบวันเกิดของเว็บไซด์แล้ว ทีมงานได้นำพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 32 ก วันที่ 25 กันยายน 2558) โดยได้กำหนดหลักการสำคัญ กล่าวคือ ให้จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่า ที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการ สาธารณะ และห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรร ที่ดิน และการให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้แก้ไขบทบัญญัติที่กำหนดชื่อตำแหน่งในคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาการค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยส่วนรวม  สำหรับรายละเอียดของตัวบทกฎหมายฉบับดังกล่าว โปรดศึกษาได้ในเมนูด้านซ้ายมือครับ

คำขอบคุณ

ขอ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและอาคาร ชุดในเว็บไซด์ของเรา ทีมงานรู้สึกยินดีที่มีสถิติผู้เยี่ยมชมทะลุหลัก 1,000,000  Unit I.P. เป็นครั้งแรกในวันนี้ (28 ธันวาคม 2558) โดย ณ เวลา 22.55 น. มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 1,000,047 Unit I.P จึงต้องจารึกไว้ให้ปรากฏในหน้านี้ ป้องกันไว้เผื่อจะมีมือดีเข้ามาลบสถิติเหมือนที่เคยประสบมา ขอบคุณสมาชิกอีกครั้ง ด้วยความจริงใจ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 58 เวลา 22.23 น. [1,165,763  Units I.P.]

ก่อน หน้านี้ไม่นาน เขาใหญ่เป็นข่าวครึกโครมเกี่ยวกับการเพิกถอนที่ดินของบริษัทแห่งหนึ่ง เหตุเพราะรุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ ทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าในโครงการต่าง ๆ ที่เขาใหญ่ หนาว ๆ ร้อน ๆ ไปตามกัน ที่ดินที่เขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน น.ค. 3 แล้วมาขอออกโฉนดที่ดิน ทีมงานจึงได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ น.ค. 3 ให้สมาชิกได้รับทราบ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และเปลี่ยนชื่อหัวเรื่องเสียใหม่จากเดิม "น.ค. 3 ออกโฉนดได้หรือไม่"  เป็น "น.ค.3 คือ อะไร?" เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเป็นข้อมูล

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 58 เวลา 23.20 น. [1,126,143 Units I.P.]

ใน โอกาสที่กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซด์เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะมีการรวมตัวเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในปลายปีนี้ จึงเห็นควรนำเว็ปไซด์ของกรมที่ดินมาเป็นเว็ปลิ้งค์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกประชาคมอาเซียนจะได้ศึกษาหาความรู้เรื่อง ที่ดินของประเทศไทยในภาคภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังได้นำคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2551 มาลงไว้ (ก่อนถึงเมนู ถาม-ตอบ) เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง หวังอย่างยิ่งว่า จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 57 เวลา 08.15 น.

ตาม ที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จะมีการรวมตัวเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" [ASEAN Economics Community] ในปี 2558 ซึ่งจะเกิดการค้าการลงทุนต่าง ๆ ในอาเซียนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในการนี้ กรมที่ดินได้รวบรวม "หลักเกณฑ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ" ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชาและบรูไน ขึ้น ผู้เรียบเรียงเห็นว่า หลักเกณฑ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละประเทศดังกล่าว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควรจะได้รับทราบเป็นข้อมูลพื้นฐาน จึงได้นำมาลงไว้ หวังว่า จะยังประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 57 เวลา 22.48 น.

            เนื่อง ด้วยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้ออกประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับ "โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ)" หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า "โครงการจัดสรรจิ๋ว" ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาจากประกาศฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556 ไปอีก 2 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการจัดสรรจิ๋วนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินที่มีเนื้อที่เล็กน้อยโดยมีเนื้อที่เพื่อ การจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่มาทำการขออนุญาตจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องกันพื้นที่เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคประเภทสวน สนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬา เหมือนเช่นกรณีจัดสรรที่ดินตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดสรรที่มีเนื้อที่เล็กน้อยมาขออนุญาตจัด สรร ไม่ต้องแบ่งแปลงหลบเลี่ยงการขออนุญาตจัดสรรดังที่เป็นมาแต่เดิม อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยส่วนรวม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเมนู "โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ)" ก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ หวังใจว่า คงจะอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 56 เวลา 23.40 น.

            ได้ พบบทความเรื่องการตรวจสอบทะเบียนที่ดินและการตรวจสอบหลักทรัพย์ (ในเว็ปไซด์ของกรมที่ดิน) พบว่า มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่า บทความดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านตามสมควร จึงได้นำมาลงไว้ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 55 เวลา 23.05 น.

            วันนี้เป็นวันครบรอบวัน เปิดเว็บไซด์ จากสถิติเมื่อปี 2551 จำนวน 2,223 Unit I.P. แต่ ณ วันนี้ 550,018 Unit I.P. ยังความปลาบปลื้มให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก ทางทีมงานใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 55 เวลา 12.30 น.

            เมื่อวานมีสมาชิกสอบถาม เรื่องสิทธิการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทีมงานจึงได้เพิ่ม Link ของสำนักงานฯ ดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 55 เวลา 23.50 น.

            เพื่อให้เป็นเว็บที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทีมงานจึงได้เพิ่ม Link "ค้นหาข้อมูลที่ดิน" (อยู่ก่อนเมนูถาม-ตอบ) ซึ่ง Link นี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินไว้ทั้งหมด อาทิ ข้อมูลโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โครงการที่จดทะเบียนอาคารชุด ค้นหาราคาประเมินที่ดิน ฯลฯ หวังใจว่า คงจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกบ้างตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 55 เวลา 08.20 น.

            เพื่อให้เป็นเว็บท่า สำหรับกฎหมายที่ดินและอาคารชุดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่ม Link "สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบสของสำนักงานที่ดิน" และ ."ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน" เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาแปลงที่ดินของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 55 เวลา 01.30 น.

            เพื่อให้เป็นเว็บท่า สำหรับกฎหมายที่ดินและอาคารชุดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่ม Link สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการตรวจสอบที่ดินของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 55 เวลา 21.03 น.

            ได้เพิ่มเติม คำอธิบายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งจัดทำโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 55 เวลา 22.00 น.

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกแล้ว (โดยแก้ไขสถิติเหลือ 36 Unit I.P.และวันเปิดเว็บไซดจากการตรวจสอบในวันนี้ เวลา 22.00 น. เข้าใจว่า น่าจะเข้ามาในช่วงหลัง 19.50 น. เพราะช่วงนั้น ผมยัง update สถิติอยู่ที่ 511055 Unit I.P.) ผมเลยขออนุญาตเอาสถิติเดิม (511055) มาตั้งใหม่ก็แล้วกันนะครับ....ไม่เป็นไร หากคิดว่า ได้ทำร้ายคนอื่นแล้วสนุกก็ทำไปเถิดครับ สักวัน กรรมจะตามถึงคุณ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 55

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกแล้ว (โดยแก้ไขสถิติเหลือ 242 Unit I.P.และวันเปิดเว็บไซด์ จากการตรวจสอบในวันนี้ เวลา 19.50 น. เข้าใจว่า น่าจะเข้ามาในช่วงบ่าย เพราะช่วงเช้า ผมยัง update สถิติอยู่ที่ 511055 Unit I.P.) หลังจากเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 55 ผมจึงได้นำตัวเลขสถิติดังกล่าวมาตั้งใหม่ในวันนี้ เวลา 20.00 น. ขอให้ผู้ไม่หวังดีจงรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ตนเองได้กระทำความเดือดร้อนให้ กัีบคนอื่น ในการนี้ ได้เพิ่มบทความ "ข้อแตกต่างระหว่างภาระจำยอมกับทางจำเป็น" และแนวทางป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 55

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกแล้ว (โดยแก้ไขสถิติเหลือ 273 Unit I.P.และวันเปิดเว็บไซด์) หลังจากเข้ามาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 55 หลังจากนั้น ผมก็เข้ามา update สถิติในหน้านี้ทุกวันและทุกครั้งที่ว่าง เพราะเข้าใจว่า จะต้องถูกผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาแก้ไขสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์อีก เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ โชคดีว่า เมื่อวานนี้ (20 กันยายน 2555) ได้ update สถิติไว้ที่ 510405 Unit I.P.ในหน้านี้ ผมจึงได้นำตัวเลขสถิติดังกล่าวมาตั้งใหม่ในวันนี้ อนึ่ง เพื่อให้เว็บนี้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ผมจึงได้เพิ่มเติม (1) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ฉบับภาษาอังกฤษ อยู่ในเมนูชื่อ "The Land Development Act, B.E.2543" ซึ่งนำต้นฉบับมาจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน อยู่ใต้เมนู "English Language Information" (2) คำแนะนำประชาชนในการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่ง เป็นบทความที่มีประโยชน์สำหรับผู้พักอาศัยในอาคารชุด และ (3) โครงการจัดสรรจิ๋ว เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ทางเว็บไซด์ใคร่ขอขอบคุณกรมที่ดินมา ณ โอกาสนี้ด้วย
คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 55

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกเช่นเคย หลังจากเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 เมษายน 55 หลังจากนั้น ผมก็เข้ามา update สถิติในหน้านี้ทุกวัน กำลังภูมิใจว่า ตัวเลขสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมได้ขึ้นหลัก 500,000 กว่าแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โชคดีว่า เมื่อวานนี้ (6 กันยายน 2555) ได้ update สถิติไว้ที่ 500,558 Unit I.P.ในหน้านี้ เลยได้นำตัวเลขสถิติดังกล่าวมาตั้งใหม่ในวันนี้ สงสัยคนทำคงจะว่างงานเอามาก ๆ และคงดีใจที่ได้ทำร้ายคนอื่น

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 55

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกเช่นเคย หลังจากเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 เมษายน 55 หลังจากนั้น ผมก็ขยันเข้ามา up date สถิติทุกวัน เพราะมั่นใจว่า คงจะมีคนที่อิจฉาผมเข้ามาแก้ไขสถิติการเข้าชมเว็บไซด์อีก เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหมาย เพราะสถิติทุกรายการถูกแก้เป็น 277 ครั้ง และวันที่เปิดเว็บไซด์ก็เป็นวันนี้ (เริ่มเมื่อ 2012-05-28) โชคดีที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ไม่ได้ ผมจึงขออนุญาตนำสถิติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 55 433,324 Unit I.P. มาเป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะครับ ผมเองก็ไม่เข้าใจว่า ผมไปทำร้ายญาติโกโหติกา เขาแต่เมื่อไหร่ จึงมาทำร้ายผมเช่นนี้ แน่จริง ทำไมไม่โพสต์ด่าเข้ามาในกระทู้ซึ่ง ๆ หน้า ทำแบบนี้ เอาผ้าถุงมานุ่งเสียจะดีกว่า ผมทำเพื่อสังคม แล้วคุณล่ะ ได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง สมาชิกที่เก่งทาง com. ช่วยแจ้งมาที่เลขาบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์หน้าเว็ปหน่อยครับ ผมอยากจะดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาทำร้ายผมจริง ๆ

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 55

            ได้เพิ่มเติมบทความเรื่อง กลวิธีในการตรวจสอบก่อนซื้อห้องชุดในคอนโด ในเมนูสุดท้ายก่อนถึงเมนูถาม-ตอบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดตามสมควร

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 55

            ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกเช่นเคย โชคดีว่า ตอนนี้ผมเข้ามาตอบคำถามบ่อย ๆ เลยถือโอกาส up date Unit I.P. ไปด้วยในตัว

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 55

ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกแล้ว และอีกแล้ว ผมขอนำ Unit I.P เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 จำนวน 362,530 Unit I.P. มาเป็นตัวตั้งใหม่ก็แล้วกันนะครับ โชคดีที่แวะเข้ามาเยี่ยมเว็บทุกวัน คนเข้ามาแก้ไขสถิติผู้เข้าชม คงจะว่างมาก ตั้งใหม่ก็ได้ครับ เอาสถิติเดิมคือ 362,530 Unip I.P.

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 55

ถูกมือดีเข้ามาแก้ไขสถิติ การเข้าชมเว็บไซด์ของผมอีกแล้ว ผมขอนำ Unit I.P เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 จำนวน 362,530 Unit I.P. มาเป็นตัวตั้งใหม่ก็แล้วกันนะครับ โชคดีที่นำสถิติมาขึ้นหน้าเว็บ บรรดาผู้ไม่หวังดีเลยเข้ามาแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ไม่ได้

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 54

แจ้งสถิติการเข้าชม เว็บไซด์ไม่ได้ครับ เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีได้แก้ไขสถิติการเข้าชมเว็บไซด์ของผม เป็น 483 ยูนิต ไอ.พี.และแก้ไขวันเปิดเว็บไซด์เป็นวันที่ 6 เดือนตุลาคม 2554 ทั้งที่คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 54 (ข้างล่าง) ผมได้บันทึกไว้ว่า มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 249,858 ยูนิต ไอ.พี. ณ เวลา 16.00   ซึ่งการแก้ไขสถิติการเข้าชมเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ของผมในวันนี้ ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2552 (โปรดอ่านรายละเอียดในคำนำในการปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552) ผมจึงใคร่ขอแจ้งเตือนผู้ไม่หวังดีอีกครั้งว่า อย่าทำเลย ควรมีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์บ้างว่า สมควรกระทำหรือไม่ โปรดใช้ความเก่งของคุณ ไปสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมจะดีกว่า หากยังไม่เข็ดหลาบ ผมอาจจำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป แต่ผมคิดว่า น่าจะเอาเวลาที่จะดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีดังกล่าว มาตอบคำถามให้กับสมาชิกน่าจะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่า 

โชคดีที่ผมติดตามสถิติเว็บไซด์ของผมมาโดยตลอด และสถิติได้ขึ้นหลัก 300,437 ยูนิต ไอ.พี เมื่อเวลา 11.05 น.ของวันที่ 22 กันยายน 2554 ผมจึงขอนำตัวเลขนี้ไปตั้งสถิติในเว็บไซด์ใหม่และขอเปลี่ยนวันที่ที่ผู้ไม่ หวังดีแก้ไขเป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 (2008) ซึ่งเป็นวันเปิดเว็บไซด์ดังเดิม

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 54

(สถิติการเข้าชม 249,858 ยูนิตไอ.พี. ณ เวลา 16.00 น.) ทีมงานขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างมากที่ช่วยทำสถิติมีผู้เข้าเยี่ยมชมใน เว็ปไซด์ขึ้นหลัก 200,284 ยูนิต ไอ.พี. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 22.54 น.ที่ผ่านมา ทีมงานตั้งใจว่า หากมีเวลาจะเข้ามาปรับปรุงเว็บไซด์อีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายจากการปรับปรุงข้อมูลมานาน ในคราวนี้ได้เพิ่มเมนู "ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินทาง Internet" มาฝากสมาชิก อยู่บรรทัดท้าย ๆ ติดกับเมนูถาม-ตอบ หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบ้างตามสมควร
คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 กันยายน

53สถิติ การเข้าชม 114,624 ครั้ง ณ เวลา 09.22 น.) เนื่องจากมีสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับการรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีข้อยกเว้นหลายประการไม่เหมือนกับการรับมรดกทั่วไปตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผมจึงได้รวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาลงไว้ในหัวข้อ "การรับมรดกที่ดิน ส.ป.ก." (อยู่ใต้หัวข้อ "ส.ป.ก. ออกโฉนดได้หรือไม่") หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกบ้างไม่มากก็น้อยครับ
คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 53

(สถิติการเข้าชม 110,736 ครั้ง ณ เวลา 01.15 น.) เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านได้ขอตัวอย่างใบปลอดหนี้ห้องชุดจากผมในกระทู้ ถาม-ตอบ เหตุที่ต้องดูตัวอย่างอาจจะเป็นเพราะท่านนั้นเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร ชุดซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องออกใบปลอดหนี้ให้กับลูกบ้านเวลาลูกบ้าน จะไปโอนขายห้องชุด ไม่มีใบนี้ไปโอนไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้  พอดีผมพบ "ตัวอย่างใบปลอดหนี้" ในเว็ปของกรมที่ดิน เลยเอามาฝากสมาชิกท่านนั้น และสมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วย (อยู่ก่อนถึงเมนู ถาม-ตอบ)

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 53

(สถิติการเข้าชม 104,997 ครั้ง ณ เวลา 10.05 น.) เนื่องจากมีสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับการถอนถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ว่า การถอนถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา 35/3 (5) และตามมาตรา 35/3 (6) ต่างกันอย่างไร สำนักงานฯ เห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ จึงได้ค้นคว้าหาบทความในเรื่องดังกล่าวซึ่งเขียนโดยเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดินมาลงไว้ในเว็บในหัวข้อ "การถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 52(สถิติ การเข้าชม 45,544 ครั้ง ณ เวลา 11.40 น.)

ตามที่ได้เรียนให้ท่านสมาชิกทราบเมื่อวันครบรอบวันเปิดเว็บไซด์ว่า จะมีการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซด์นั้น ในระหว่างการปรับปรุง ผมและทีมงานได้พบ "คู่มือการบริหารจัดการอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551" จัดทำโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน ซึ่งได้อธิบายหลักกฎหมายให้อ่านเข้าใจง่ายโดยจัดทำในรูปแบบคำถาม-คำตอบ ผมเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยในห้องชุดบ้างตามสมควร จึงได้นำมาลงไว้โดยแยกเป็น 6 หัวข้อ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาได้แก่หัวข้อเรื่อง "ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คือ ใคร?", "คณะกรรมการอาคารชุด คือ ใคร?", "คำถามเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด", "คำถามเกี่ยวกับการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม", "คำถามเกี่ยวกับเจ้าของร่วม", และที่ทุกท่านพลาดไม่ได้คือหัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง?" หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่าง ๆ เหล่านั้นคงจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดบ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ

ครบรอบวันเปิดเว็บไซด์  (20 พฤศจิกายน 2552 สถิติการเข้าชม 42,933 ครั้ง ณ เวลา 17.45 น.)

เผลอแพลบเดียว เว็บไซด์ก็ได้เปิดมาครบ 1 ปีแล้วในวันนี้  จากสถิติการเข้าเยี่ยมชมข้างต้นเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเป็นอย่างมาก ขณะนี้ ทางผมและทีมงานอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซด์เพื่อให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายที่ดินและอาคารชุดแก่ทุกท่านให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ดี มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาพอสมควร จึงไม่สามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลได้ทันในวันเกิดของเว็บไซด์ในวันนี้ได้ ซึ่งผมและทีมงานจะได้เร่งปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซด์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่ สุดต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบให้กับผมและทีมงานตลอดมา

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 52(สถิติ การเข้าชม 28,438 ครั้ง ณ เวลา 13.30 น.)

            แม้ว่าระยะเวลาให้แก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดให้สอดคล้องกับพระราช บัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 จะได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม แต่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเองซี่งมีหน้าที่ควบคุมการจัดการ นิติบุคคลอาคารชุดก็จะต้องดูแลสอดส่องให้มีการแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคาร ชุดให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ด้วย มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ เพราะในอาคารชุดนั้น ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเปรียบเสมือนหนึ่งรัฐธรรมนูญที่นิติบุคคลอาคาร ชุดและเจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระค่าส่วนกลางที่ล่าช้าเกินกำหนด กฎหมายฉบับใหม่บัญญัติให้เจ้าของร่วมที่ไม่ได้ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเงิน เพิ่ม แต่หากข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดมิได้มีการแก้ไขข้อบังคับกำหนดให้มีการ เรียกเก็บเงินเพิ่มให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ย่อมจะเรียกเก็บเงินเพิ่มไม่ได้ นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังบัญญัติให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ต้องฟัองบังคับ ชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกิน 6 เดือนขึ้นไปอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เข้าใจในหน้าที่ของตนเองตาม กฎหมายฉบับใหม่ได้้เริ่มฟ้องเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกิน 6 เดือนบ้างแล้ว ซึ่งก็จะเกิดผลดีต่อเจ้าของร่วมที่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางภายในกำหนด เพื่อที่จะได้นำเงินนั้นรวมทั้งเงินเพิ่มมาบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางในอาคาร ชุดให้อยู่ในสภาพใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สุขแก่เจ้าของร่วมทุกคนในการพักอาศัยโดยส่วนรวม

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 52

ด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 52 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ไม่หวังดีได้เข้ามาแก้ไขสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสำนักงานฯ จากเดิมที่ผมได้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 มีสถิติการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมดตั้งแต่เปิดเว็บไซด์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ประมาณ 22,000 ครั้ง แต่ได้แก้ไขเป็น 340 ครั้งและแก้ไขวันที่เปิดเว็บไซด์เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2552  ทั้งนี้ เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ web site ของสำนักงานฯ ทั้งที่การแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ผมในฐานะ web master สามารถที่จะกระทำได้ แต่ผมก็ไม่เคยคิดที่จะกระทำแม้แต่น้อย โดยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อจะได้ตรวจสอบความเป็นที่นิยมของเว็บไซด์และไม่หลอกลวงตัวเอง ผู้ไม่หวังดีดังกล่าวอาจจะสูญเสียผลประโยชน์จากการที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปที่เดือดร้อนก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดี ผมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ในการนี้ ผมจึงได้แก้ไขจำนวนครั้งที่มีผู้เยี่ยมชมมาอยู่ที่จำนวน 22,000 ครั้งโดยประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ไม่หวังดี คงจะได้สำนึกในการทำความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นบ้างไม่มากก็น้อยและขอให้งด เว้นการกระทำดังกล่าวเสีย มิฉะนั้น สำนักงานฯ อาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง ตามที่สำนักงานฯ ได้มีหนังสือเวียนไปถึงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดทั่วประเทศ เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทุกนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องแก้ไขข้อ บังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราช บัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ (4 กรกฎาคม 2551) ซึ่งปรากฏว่า ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดว่าจ้างให้สำนักงานฯ ตรวจและแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก  ในนามของสำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดินต้องขอกราบขอบพระคุณในความ ไว้วางใจที่หยิบยื่นให้กับสำนักงานฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย  จากกรณีดังกล่าวทำให้ไม่มีเวลาที่จะปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ ซึ่งหลังจากเสร็จภาระกิจนี้แล้ว ผมจะได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านให้มากกว่าที่เป็นอยู่เดิม ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ให้กำลังใจโดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์นี้ มาโดยตลอดและช่วยประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ดินและอาคารชุดในเว็บนี้

คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 52 (สถิติการเข้าชมตั้งแต่เปิดเว็บไซด์ถึงวันนี้ 12,879 ครั้ง ณ เวลา 00.02 น.)
        ตาม ที่กรมที่ดินได้ปรับปรุงเว็บไซด์ใหม่ ทำให้เมนูของเว็บที่ link ไปที่เว็บของกรมที่ดินไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานฯ จึงได้ปรับปรุง web ใหม่ โดยได้นำบทความที่ link ไปมาจัดทำเป็น file ใหม่ เพื่อให้สามารถเปิดอ่านได้ทันที โดยไม่ต้อง link ไปที่ web กรมที่ดินอีก เว้นแต่บางเมนูที่ยังสามารถ link ได้ ในการปรับปรุงครั้งนี้ ได้เพิ่มบทความเกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก หวังใจว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกไม่มากก็น้อย ที่ต่อไปจะได้สามารถดำเนินการร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้เอง ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปว่าจ้างผู้มีความรู้ทางกฎหมายช่วยทำให้ ในยุคที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเช่นนี้ ในท้ายที่สุดนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติ click เข้ามาเยี่ยมชม และบางท่านก็ได้ให้เกียรติสอบถามทาง e-mail เป็นการส่วนตัว ซึ่งสำนักงานฯ ก็ได้เร่งตอบให้ในทันทีที่ทราบ เพราะความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์ ก็เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ร้อนของผมเช่นกัน ขอบคุณอีกครั้งครับ
คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 52 (สถิติการเข้าชม 7,702 ครั้ง ณ เวลา 18.45 น.)
         ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ให้ขยายมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดจากกำหนดเดิม ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 มีนาคม 2552 ออกไปอีก 1 ปีโดยจะครบกำหนดในวันที่ 28 มีนาคม 2553 นั้น สำนักงานฯ ได้พิจารณาเห็นควรนำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวรวมทั้งแนวทาง ปฏิบัติของกรมที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 และวันที่ 22 เมษายน 2551 เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  คำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 51 (สถิติการเข้าชม 4,042 ครั้ง ณ เวลา 22.16 น.)

สำนักงานฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเช่นเราท่านทุกคน แม้ว่ากฎหมายจัดสรรที่ดินจะได้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้ตั้งแต่ปี 2543 ก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของข้อกฎหมาย ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบริหารงานในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยได้คัดสรรคำถาม-ตอบที่สำคัญซึ่งผู้ี่สนใจได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินมา รวบรวมไว้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่้บ้านจัดสรรใน ภาพรวมคำนำในการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

คำขอบคุณ ในนามสำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดินขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ เกียรติสละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสำนักงานฯ นับตั้งแต่วันเปิดเว็บไซด์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ (15 ธันวาคม 2551) ปรากฏว่า มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ขณะที่เขียนคำขอบคุณนี้ (15 ธันวาคม 2551 18:00 น.) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,223 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งแก่สำนักงานฯ ในการที่จะพัฒนาเนื้อหาในเว็บไซด์เพื่อให้เป็นแหล่งแสวงความรู้ทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง

เพื่อให้เว็บไซด์นี้เป็นเสมือนหนึ่งที่ ปรึกษาในด้านกฎหมายที่ดิน กฎหมายจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุดสำหรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติ click เข้ามาเยี่ยม สำนักงานฯ จึงได้เปิดเมนูถาม-ตอบขึ้น เพื่อไขข้อข้องใจเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์โดยตรง อาจจะตอบช้าบ้าง ก็หวังใจว่า จะได้รับความเข้าใจจากผู้ถาม เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบถามจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยตรง เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หากคำถามใดที่ไม่สามารถตอบผ่าน webboard ได้ ก็จะตอบทางเมล์เป็นการส่วนตัวครับ

ขอได้รับความขอบคุณจากสำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน     

 

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.