สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 62 คน
 สถิติเมื่อวาน 78 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2733 คน
29524 คน
2741052 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

ตัวอย่างหนังสือรับรองการปลอดหนี้
นิติบุคคลอาคารชุด................................................................................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................................................................................................................โทรสาร.........................

*********************************************************************************************************

ที่......./...........

                                       วันที่.........เดือน....................พ.ศ................

เรื่อง หนังสือรับรองการปลอดหนี้

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา.........................

ด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 29 วรรคสองกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ เมื่อห้องชุดดังกล่าวปลอดจากหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 โดยต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง

นิติบุคคลอาคารชุด...................................โดย............................ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ/ผู้จัดการชั่วคราว จึงขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเลขที่.............อาคาร....................ไม่มีหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ค้างชำระต่อนิติบุคคลอาคารชุด...........................แต่อย่างใด และหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลใช้รับรองการปลอดหนี้ ถึงวันที่.............

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ....................

ผู้จัดการ/ผู้จัดการชั่วคราวของนิติบุคคลอาคารชุด.................


 

หรือ

ลงชื่อ............................
นาย/นาง/นางสาว.....................ผู้ดำเนินการแทน
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...........................
ผู้จัดการ/ผู้จัดการชั่วคราว

Source:www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.