สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 92 คน
 สถิติเมื่อวาน 137 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4345 คน
41028 คน
2752556 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ + ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
(เพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)


1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
    1.1 การโอน จากค่าธรรมเนียมการโอน 2% ลดเหลือ 0.01%
    1.2 การจำนอง จากค่าธรรมเนียมการจำนอง 1% ลดเหลือ 0.01%

2. ประเภทจดทะเบียนและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้สิทธิตามมาตรการ
    2.1 สำหรับการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีดังต่อไปนี้
          (1) เป็นที่ดิน อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือ ที่ดำเนินการจัดสรรที่ดิน โดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดิน ตาม  กฎหมาย และ
          (2) เป็นอาคารประเภทดังต่อไปนี้
                (ก) บ้านเดี่ยว
                (ข) บ้านแฝด
                (ค) บ้านแถว
                (ง) อาคารพาณิชย์
    2.2 สำหรับการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในกรณีดังต่อไปนี้
          (1) การโอนกรรมสิทธ์ิและการจำนองห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด ซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
          (2) การโอนกรรมสิทธ์ิและการจำนองห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
    2.3 สำหรับการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานโดยอาคาร สำนักงานต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการ ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

3. ภาษี – อากร
    3.1 ภาษีเงินได้และอากรแสตมป์เรียกเก็บปกติ
    3.2 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
จากเดิมอัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่นด้วย) ลงเหลือ ร้อยละ 0.11 (รวมภาษีท้องถิ่นด้วย)

4. การใช้บังคับมาตรการ
    4.1 อยู่ในระหว่างกรมที่ดินจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยลดค่าธรรมเนียมและ กรมสรรพากรจัดทำพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกันเพื่อให้มีผลพร้อมกัน
    4.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยและพระราชกฤษฎีกาจะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับการ จดทะเบียนซึ่งได้มีการจดทะเบียนและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนภาษีธุรกิจเฉพาะตามปกติไปแล้วก่อนประกาศฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

5. ระยะเวลาใช้บังคับ 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ และพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ 

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
13  มีนาคม  2551

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.