สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1769 คน
32241 คน
2743769 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

แบบ ก

สัญญาเลขที่............

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (เฉพาะที่ดิน)

                           สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .............................................................................................................
วันที่ ....................................................  พ.ศ. ................. ระหว่าง ....................................... อายุ......................ปี 
สัญชาติ................ ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่............. ตรอก/ซอย.................. ถนน...................................... 
หมู่ที่......... ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต................................ จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์..........................โดย................................. ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ปรากฏตามเอกสารผนวก 1 
ชื่อสำนักงานจัดสรรที่ดิน.......................................................... โครงการ........................................................ 
ที่ตั้งเลขที่..................... ตรอก/ซอย............................................. ถนน................................... หมู่ที่.............. 
ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.......................... โทรศัพท์..................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ ........................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ....................... ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่...............................ตรอก/ซอย................................... 
ถนน........................ หมู่ที่.......... ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต..................................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะซื้อ"อีกฝ่ายหนึ่ง

                           คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

                           ข้อ 1 คำรับรองของผู้จะขาย

                                    ผู้จะขายรับรองว่าผู้จะขายเป็นผู้จัดสรรที่ดินโครงการ............................................
ตั้งอยู่ตรอก/ซอย............................................... ถนน............................................ หมู่ที่..........................
ตำบล/แขวง..................................... อำเภอ/เขต..................................... จังหวัด....................................
โดยได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ตามใบอนุญาตเลขที่.................
ลงวันที่.............................................. เอกสารผนวก 2

                                    รายละเอียดแผนผังและที่ตั้งโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน 
เอกสารผนวก 3

                           ข้อ 2 ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

                                    ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินในบริเวณโครงการจัดสรรที่ดิน 
ตามสัญญานี้ จำนวน................แปลง เป็นที่ดินแปลงที่..................... มีจำนวนเนื้อที่............................ไร่
.....................งาน.................ตารางวา ปรากฏตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
เอกสารผนวก 3


                                    ในขณะที่ทำสัญญา ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เป็น/เป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน โฉนดที่ดิน/หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ เลขที่......................หน้าสำรวจ......................เลขที่ดิน........................หมู่ที่.................
ตำบล/แขวง................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด...........................................
เป็นกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองของผู้จะขาย ไม่มีจำนองและไม่มีบุริมสิทธิ/ได้จำนองไว้กับ................................
.............................../ได้จดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่..............................................
โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประกันหนี้จำนอง/หนี้บุริมสิทธิจำนวนเงิน.........................................................บาท
(....................................................................)

                           ข้อ 3 ราคาจะซื้อจะขาย

                                    3.1 ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะซื้อจะขายที่ดินตามข้อ 2 ในราคาที่ดิน 
ไร่/ตารางวาละ.....................................บาท (.....................................................................)
รวมเป็นเงินค่าที่ดินทั้งสิ้น...............................บาท (............................................................)
                                    3.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เมื่อได้
แบ่งแยกแล้ว หากปรากฏว่ามีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา คู่สัญญาตกลงคิดราคา
ที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในราคาต่อหน่วยตามที่กำหนดในข้อ 3.1 และให้นำราคาที่ดินในส่วนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงไปเพิ่มหรือลดจากราคาที่ดินตามข้อ 3.1 และจำนวนเงินที่ต้องชำระตามข้อ 4.2

                           ข้อ 4 การชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์

                                    4.1 คู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันที่จอง เมื่อวันที่....................
เดือน............................พ.ศ. ................จำนวนเงิน.....................บาท (...................................................) 
และเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระในวันทำสัญญานี้อีก จำนวน...................บาท (...................................................)
รวมเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน..............บาท (............................................)
เป็นการชำระราคาค่าที่ดินตามข้อ 3.1 ส่วนหนึ่ง
                                    4.2 ผู้จะซื้อตกลงชำระราคาที่ดินที่เหลือ จำนวน............................................บาท
(...........................................................) เป็นงวด ๆ ดังนี้
                                           4.2.1 งวดที่ 1 จำนวน..............บาท (.................)
                                                     ชำระภายในวันที่ ....................................
                                           4.2.2 งวดที่ 2 จำนวน..............บาท (.................)
                                                     ชำระภายในวันที่ ....................................


                                           4.2.3 งวดที่ 3 จำนวน....................บาท (......................................................)
                                                     ชำระภายในวันที่ .................................................................................
                                           4.2... งวดสุดท้าย จำนวน........................บาท (..............................................) กรณีที่ดินมีการจำนองหรือมีบุริมสิทธิ์ติดอยู่ งวดสุดท้ายที่ตกลงชำระจำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่าหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ์
ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  (1) ภายในวันที่................................................................................../
เมื่อผู้จะขายได้จัดให้มีสาธารณูปโภคส่วน..........แล้วเสร็จ/เมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข.............แล้วเสร็จ 
ทั้งนี้ ผู้จะขายต้องแจ้งกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

                           ข้อ 5 หลักฐานการชำระเงิน

                                    ในการชำระเงินค่าที่ดิน ผู้จะขายต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้จะขาย
หรือผู้รับเงินให้แก่ผู้จะซื้อ และผู้จะขายยอมรับว่าหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวและหลักฐานการชำระหนี้
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือหนี้จำนองของผู้จะซื้อเป็นหลักฐานการแสดงการชำระราคาที่ดินด้วย

                           ข้อ 6 สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

                                    6.1 ผู้จะขายต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด.......
และตามที่ผู้จะขายได้โฆษณาไว้ เอกสารผนวก 3 และผนวก 4 
                                           ทั้งนี้ การจัดให้มีบริการสาธารณะตามวรรคหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .........../ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด................... 
พ.ศ. .........................
                                    6.2 ผู้จะซื้อยินยอมที่จะออกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าบำรุงรักษาบริการ
สาธารณะตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด..............
ให้ความเห็นชอบ

                           ข้อ 7 การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

                                    7.1 ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยปราศจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และภาระการจำนองในที่ดินนั้น
                                    7.2 ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามข้อ 7.1 ผู้จะซื้อมีสิทธิชำระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือหนี้จำนองต่อผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองได้ และให้ถือว่าเป็นการชำระราคาที่ดิน
แก่ผู้จะขายส่วนหนึ่งด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม                                    7.3 เมื่อผู้จะซื้อได้ชำระราคาที่ดิน ตามข้อ 3 ครบถ้วนแล้ว ผู้จะซื้อสามารถนำ
หลักฐานเป็นหนังสือที่แสดงว่าได้ชำระราคาดังกล่าวพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปขอจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
                                    ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่สามารถนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
เพราะผู้จะขายหรือบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว้ ให้ผู้จะซื้อมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากผู้จะขายหรือบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไว้เพื่อมาดำเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้

                           ข้อ   8 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

                                    8.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ รวมทั้งค่าภาษีอากรในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายเป็นผู้ออกทั้งสิ้น
                                    8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะซื้อและ
ผู้จะขายเป็นผู้ออกเท่ากันทั้งสองฝ่าย

                           ข้อ 9 เบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัด

                                    9.1 หากผู้จะขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในกำหนดเวลาในข้อ 4 และผู้จะซื้อ
ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11.1 ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อดำเนินการ ดังนี้
                                           9.1.1 ปรับผู้จะขายเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ (2)........ของราคาที่ดิน
คิดเป็นเงินวันละ...................บาท (..........................................) นับแต่วันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 4
จนถึงวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ดิน
                                           9.1.2 เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า
ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้จะซื้อ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 12.1
                                    9.2 หากผู้จะซื้อผิดนัดการชำระเงินตามที่กำหนดในข้อ 4 ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขาย
เรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ (3) .............................ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระนั้น แต่รวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่ดิน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)  การปรับให้กำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.01 ของราคาที่ดิน
(3)  อัตราดอกเบี้ย ให้กำหนดอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี


                           ข้อ 10 การก่อภาระผูกพัน

                                    ภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้ว ผู้จะขายต้องไม่กระทำการใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้ที่ดินที่จะขายนั้นเกิดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น

                           ข้อ 11 การบอกเลิกสัญญา 

                                    11.1 ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ
ใช้สิทธิตามข้อ 12.1 
                                    11.2 กรณีแบ่งการชำระค่าที่ดินไม่เกินสามงวดและผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระงวดใด
งวดหนึ่ง หรือกรณีแบ่งการชำระค่าที่ดินเกินสามงวดและผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระตั้งแต่สามงวดติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควรว่าผู้จะขายผิดเงื่อนไขในสัญญา เมื่อผู้จะขายได้บอกกล่าวทวงถามเป็นหนังสือ
โดยให้เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว ผู้จะซื้อยังไม่ชำระ ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
ใช้สิทธิตามข้อ 12.2

                           ข้อ 12 สิทธิภายหลังการบอกเลิกสัญญา

                                    12.1 เมื่อผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเรียกเงินที่ผู้จะซื้อ
ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้จะขายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 9 นับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้ชำระ
เงินไปรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่นอันพึงมี
                                    12.2 เมื่อผู้จะขายบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายหักเงินที่ผู้จะซื้อ
ชำระไว้แล้วเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต้องมีจำนวนไม่เกินเงินที่ผู้จะซื้อ
ชำระไว้แล้วทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือให้ผู้จะขายคืนเงินให้แก่ผู้จะซื้อภายในสามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา

                           ข้อ 13 คำบอกกล่าว

                                    การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หาก
เป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายที่รับแจ้งได้รับแจ้ง
ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
                                    เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ

                           ข้อ 14  เอกสารแนบท้ายสัญญา

                                       คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้
ทุก ๆ หน้าดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย คือ
                                        14.1 ผนวก 1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือ
มอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้จะขาย จำนวน........แผ่น
                                        14.2 ผนวก 2 สำเนาใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน....................แผ่น
                                        14.3 ผนวก 3 สำเนาแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
จำนวน.........แผ่น
                                        14.4 ผนวก 4 เอกสารการโฆษณา     จำนวน................................แผ่น
                                        14.5 ผนวก 5 ............................................ จำนวน...................แผ่น

 ฯลฯ 

                           ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ

                           สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

 

                                                                                                 ลงชื่อ..............................................................ผู้จะขาย 
                                                                                                         (.............................................................)

                                                                                                  ลงชื่อ..............................................................ผู้จะซื้อ
                                                                                                         (.............................................................)

                                                                                                  ลงชื่อ..............................................................พยาน 
                                                                                                         (.............................................................)

                                                                                                  ลงชื่อ..............................................................พยาน
                                                                                                         (.............................................................)

                           ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออกแล้วคู่สัญญาลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

 

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.